↑ Powrót do Dla reklamodawców

regulamin zlecenia prasowego

REGULAMIN ZLECENIA PRASOWEGO INFO:STRZESZYN

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Emisja Reklam  w gazecie info:strzeszyn następuje na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Podstawą do dokonania emisji Reklamy  jest Zlecenie złożone przez Reklamodawcę słownie, telefonicznie lub mailowo. Złożenie Zlecenia  jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Odpowiedzialność prawną za treść przekazywanych do emisji Reklam ponosi Reklamodawca. Jeżeli w wyniku emisji Reklamy  Wydawca poniósł jakąkolwiek szkodę związaną z zaspokojeniem uzasadnionych roszczeń osób, których prawa zostały naruszone emisją Reklamy  (w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub prawa osobiste) Reklamodawca będzie zobowiązany naprawić taką szkodę w całości, włączając w to zwrot kosztów postępowań prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez Wydawcę w związku z zaspokojeniem roszczeń osób trzecich. Dotyczy to także przypadków, w których stroną postępowania związanego z treścią lub formą ogłoszenia będzie redaktor naczelny Gazety info:strzeszyn lub inny pracownik Wydawcy.

4. Reklamodawca składając Zlecenie oświadcza, iż przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych do posługiwania się użytymi w zleconych do emisji Reklamach informacjami, danymi, utworami, wizerunkami,
znakami towarowymi, wzorami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony
prawnej oraz iż treść Reklamy lub Insertu nie jest sprzeczna z prawem ani zasadami współżycia społecznego.

5. Przekazana do emisji Reklama powinien odróżniać się od szaty graficznej Gazety. Reklama  nie może naśladować wyglądu Gazety ani jej poszczególnych elementów. Wydawca ma prawo zamieścić na Reklamie
oznaczenie informujące o komercyjnym charakterze Reklamy  oraz że nie stanowi on elementu Gazety.

6. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie
odpowiedzialni z podmiotami, które reprezentują za terminową zapłatę należności na rzecz Wydawcy z tytułu
emisji Reklam

.
§2 ZLECENIA

1. Emisja Reklam dokonywana jest na podstawie  Zlecenia składanego przez Reklamodawcę ustnie lub pisemnie.

2. Terminy dostarczania materiałów niezbędnych do emisji Reklamy określa redakcja info:strzeszyn, z tym zastrzeżeniem, że Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany terminów  z przyczyn technicznych.

3. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia, wstrzymania jego wykonania lub odmowy dalszego wykonania w przypadku:
a) sprzeczności treści Reklamy  z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub linią programową Gazety,
b) gdy emisja Reklamy może negatywnie wpłynąć na charakter lub styl Gazety albo wizerunek lub renomę Wydawcy,
c) gdy Reklama narusza prawa osób trzecich albo jeżeli istnieje uzasadniona obawa takiego naruszenia,
d) zgłoszenia zastrzeżeń do Reklamy przez uprawniony do tego organ, Stowarzyszenie Rady Reklamy lub Radę Etyki Mediów,
e) złożenia Zlecenia po terminie, o którym mowa w ust. 2,
f) złożenia Zlecenia z naruszeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Zlecenie na emisję Reklamy powinno zawierać:
a) nazwę firmy
b) adres siedziby Reklamodawcy
c) czytelny(e) podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania danego podmiotu oraz ich funkcje,
d) format Reklamy
e) miejsce publikacji (numer strony, nazwa wkładki itp.)
f) wartość Zlecenia netto przed rabatami
g) zobowiązanie do zapłacenia należności za Reklamę w formie i terminie określonym na fakturze
h) oświadczenie, czy Reklamodawca jest podatnikiem VAT oraz upoważnienie dla Wydawcy do wystawiania
faktur bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania faktury
i) numer identyfikacji podatkowej
j) szczególne cechy Zlecenia – zgodnie z zakresem określonym w Cenniku.

5. Integralną częścią Zlecenia jest treść Reklamy  zgodna z Wymaganiami technicznymi. Emisja Reklamy  niezgodnych z Wymaganiami technicznymi następuje wyłącznie na wniosek i ryzyko Reklamodawcy, na podstawie odrębnego pisemnego oświadczenia.

6. Zmiana oraz odwołanie Zlecenia wymagają formy pisemnej.

7. Zmiana treści Zlecenia, treści Reklamy może nastąpić nie później niż na 4 dni robocze przed planowaną
datą emisji Reklamy. Reklamodawca jest zobowiązany wskazać na piśmie każdą z planowanych zmian, z dokładnym wskazaniem ich zakresu.

8. Wykonawca wykonuje Zlecenie bez uwzględnienia zmian, o których mowa w ust.7 , jeżeli:
a) Reklamodawca uchybi terminom na ich zgłoszenie
b) zakres lub rodzaj zmian budzi uzasadnione wątpliwości, których nie da się rozstrzygnąć w terminie określonym
w ust. 7.
c) jeżeli ich wprowadzenie okaże się niemożliwe ze względów technicznych lub z powodu innych zobowiązań Wydawcy. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane przez wykonanie Zlecenia bez zmian i zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za jego wykonanie.

9. W przypadku, gdy Wydawca otrzyma oświadczenie o odwołaniu Zlecenia później niż na 10 dni roboczych przed
datą pierwszej emisji Reklamy, Reklamodawca zapłaci Wydawcy karę umowną w następującej wysokości:
a) w okresie między 10 a 6 dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji 50% wartości
brutto Zlecenia
b) w okresie między 6 a 3 dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji 80% wartości brutto Zlecenia,
c) poniżej 3 dni przed planowaną emisjią100% wartości brutto Zlecenia.

§3 PŁATNOŚCI

1. Ceny za emisję Reklam ustala się według Cennika obowiązującego w dniu otrzymania Zlecenia przez
Wydawcę albo w przypadku zapłaty z góry – w dniu obciążenia rachunku Reklamodawcy kwotą należności za
emisję.

2. Zapłata za ogłoszenie może być dokonana z góry – przed emisją.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia za emisję wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wydawcę. W razie
opóźnienia w zapłacie Wydawca ma prawo żądać odsetek ustawowych za cały okres opóźnienia. Wydawca ma także prawo wstrzymać dalszą realizację Zlecenia (w przypadku emisji cyklicznych) lub odmówić przyjmowania
nowego Zlecenia emisji Reklamy, do czasu zapłaty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami.

4. Wydawcy przysługuje prawo uzależnienia przyjęcia Zlecenia do realizacji od dokonania przez Reklamodawcę
przedpłaty we wskazanym przez Wydawcę terminie. W przypadku nie dokonania przedpłaty w takim terminie,
Wydawca ma prawo wstrzymać emisję Reklamy  albo odstąpić od wykonania Zlecenia w całości lub w części.

5. W przypadku zawarcia umowy na emisję Reklamy, Wydawca ma prawo udzielić dodatkowych rabatów,
niezależnie od bonifikat wynikających z cennika.

6. Wydawca zastrzega sobie prawo stosowania dodatkowych rabatów i organizowania promocji, w szczególności
bezpośrednio przed zamknięciem danego numeru.

§4 WARUNKI TECHNICZNE

1. Wszystkie materiały, znaki graficzne przeznaczone do reprodukcji jak logo, rysunki, zdjęcia itp., dostarczone
przez Reklamodawcę powinny spełniać kryteria określone w Wymaganiach technicznych.

2. Reklamodawca może zlecić Wydawcy opracowanie graficzne Reklamy, po wcześniejszym ustaleniu wysokości dopłaty z tego tytułu do wartości netto Zlecenia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 prawa autorskie do graficznego opracowania Reklamy będą przysługiwały Wydawcy i jakiekolwiek wykorzystanie tego opracowania wymaga zgody Wydawcy.

§5 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji Zlecenia Reklamodawca obowiązany jest składać w formie pisemnej.

2. Reklamacja powinna zawierać: udokumentowany opis wad lub usterek wykonania Zlecenia lub informację, że nie doszło do emisji pomimo prawidłowo złożonego Zlecenia, propozycję formy rozpatrzenia reklamacji, wskazanie numeru wydania Gazety, w której doszło lub miało dojść do emisji Reklamy podlegającej reklamacji.

3. Termin zgłoszenia Reklamacji wynosi 7 dni od daty reklamowanej emisji Reklamy. Reklamacje zgłoszone po tym terminie lub nie spełniające wymogów określonych w ust. 1 lub 2 nie będą rozpatrywane, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Reklamodawcy.

4. Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu innych emisji Reklam. W przypadku braku płatności stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 3.

5. Wstępnej oceny zasadności reklamacji dokonuje upoważniony przedstawiciel Wydawcy.

6. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Wydawca uzgadnia z Reklamodawcą termin i formę usunięcia uchybienia.

7. Wydawca zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia reklamacji w przypadku dostarczenia przez Reklamodawcę
treści Reklamy  z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

8. Świadczenia przysługujące Reklamodawcy w wyniku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji są realizowane przez
Wydawcę w terminie do 30 dni od daty jej rozpatrzenia, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. W przypadku, gdy świadczeniem o którym mowa w ust. 8 jest ponowna emisja Reklamy lub Insertów Wydawca
zobowiązany jest do dokonania emisji w terminie uzgodnionym z Reklamodawcą, nie później jednak niż w ciągu
30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Po bezskutecznym upływie tego terminu Wydawca zwolniony jest z obowiązku spełnienia świadczenia a Reklamodawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o formie pisemnej należy również przez nią rozumieć transmisję e-mailową na adres info@strzeszyn.info

2. Spory związane z wykonaniem Zleceń będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i prawa prasowego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2011 roku. Wydawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.